Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) is előírja.

A jelen Tájékoztató célja, hogy e törvényi kötelezettségnek megfelelően rögzítse a Humán Reprodukciós Intézet Kft. (a továbbiakban: Intézet, Társaság vagy Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen tájékoztató értelmezése során az egyes fogalmakat (pl. adatkezelő, adatfeldolgozó, stb.) a fenti jogszabályok határozzák meg, míg más közkeletűen használt fogalmakat (pl.: link, website, weboldal, honlap, e-mail stb.) nem definiáljuk, mivel ezek a magyar nyelv szerves részei – mely kifejezések jelentésének ismerete az internet használatához szükségesek.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

MAGYISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 • 2000 Szentendre, Acél utca 19.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-152805
 • Adószám: 23740295-2-13
 • Képviselő: Pirmann Tamás ügyvezető
 • Telefonszám: 26/610-448
 • Honlap: magyisz-munkaruha.hu
 • Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-55532/2012

 ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk adatfeldolgozóinkról:

 1./ Társaságunk IT szolgáltatója

– MAXER Hosting Kft. (9024 Győr, Répce utca 24.)

2./ A Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

– COGITO TOP Kft. (2000 Szentendre, Sas utca 5.)

 3./ Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

– Magyar Posta Nyrt.

Ezen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket.

 4./ Jogi szolgáltató

A Társaság az érintett(ek) illetve saját jogos érdekeinek védelme érdekében jogosult jogi szolgáltatás (elsősorban ügyvéd, ügyvédi iroda) igénybevételére, melynek során az érdekérvényesítéssel összefüggő személyes adatok a jogi szolgáltató, mint adatfeldolgozó részére átadhatóak, azzal, hogy az ügyvédet az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti titoktartási kötelezettség terheli.

 

FŐBB ADATKEZELÉSEK

 

Adatkezelés célja

 

a./ Ügyfélkapcsolat, megrendelések teljesítése b./ Számlázás

 

 

Jogalapja a   -Infotv. 5. § (1) bekezdése

2- – 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése,

G   – GDPR 6.cikk b./ (vásárlás esetén a szerződés teljesítése)

 

 

2000. évi C. Tv. – a számvitelről

2007. évi CXXVII. Tv. – az ÁFA-ról

23/2014. NGM rendelet

–          GDPR 6.cikk c./ (jogi kötelezettség teljesítése)

Érintettek megrendelők megrendelők
Kezelt személyes adatok – név

-szállítási cím/számlázási cím

-telefonszám

-e-mail cím

 

név

-lakcím

-adóazonosító

– bankszámlaszám

Címzettek NAV
Adatfeldolgozó lásd: II. fejezet/1. és 3-4./ pontok Könyvviteli szolgáltató
Adattárolási határidő A személyes adatok megőrzésének időtartama megegyezik a cél elérésével (pl. az ügyfélkapcsolat fennállása, szerződés teljesítése). Fentiekben rögzített jogszabályok alapján

SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 Jogi személy szerződéses partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállása.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság által üzemeltetett közösségi oldalakon

A Társaság szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalt (pl.: Facebook oldalt) tart fenn. A Társaság által fenntartott közösségi oldalakon feltett kérdés, panasz, egyéb nyilatkozat nem minősül hivatalosan benyújtott feltett kérdésnek, panasznak, nyilatkozatnak.  A Társaság által fenntartott közösségi oldalakon a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldalak szolgáltatóinak mindenkori Adatvédelmi szabályzatai (pl.: Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei) és a mindenkor hatályos jogszabályok irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Társaság nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, nem felel semmilyen, a közösségi oldalak működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Társaság honlapjának igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a megadott adatainak (pl. név, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címmel és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adatokat megadta.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozza meg. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás oly módon történik, hogy mind az érintettek munkaszerződésében vagy egyéb szerződésében a szükséges információkat feltüntetjük, mind pedig az Adatkezelési tájékoztató megismerését minden érintett számára lehetővé tesszük, így az érintettek ezen szerződések aláírásával a mindenre kiterjedő tájékoztatás tudomásul vételét elismerik.

 Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő személyek törvényben meghatározott adatait.

A kezelt adatok körét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a határozza meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettje: NAV, NEAK

Kifizetői adatkezelés

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, más foglalkoztatottak, családtagjaik, egyéb juttatásban részesülők – jogszabályban előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: NAV, NEAK

TOVÁBBI ADATKEZELÉS

 Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján. Sütik (cookie)

Ha a Felhasználó a Társaság honlapjának felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az Adatkezelő honlapjának rendszere a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. sütit vagy „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A cookie célja tehát az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (pl.: tartózkodási hely, irányítószám) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében, túlterheléses támadások kiszűrése stb.), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik. A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az Adatkezelő a honlapján nyújtott szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan Külső szolgáltatókat vehet igénybe (pl. Facebook stb.) A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

A Társaság honlapjához kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működhet együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (kivéve: jogi kötelezettség alapján kezelt adatok)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az alábbi felügyeleti hatóságnál –ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • www.naih.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Szentendre, 2018. május 25.

MAGYISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pirmann Tamás

ügyvezető

X